ship by air
ship by truck
ship by sea

Welcome to Prime Logistics

Prime Logistics is a high market freight for­war­ding company located in Yerevan, Armenia

We provide professional shipping services and so­lu­ti­ons to Com­mer­ci­al Customers, Government Agencies and individuals.

News and Events

Բեռնափոխադրող, թե՞ էքսպեդիտոր։ 3 գաղտնիք միջազգային բեռնափոխադրումների մասին
05.04.2020
Արդյո՞ք կարևոր է ընտրությունը ըստ կազմապերպության պրոֆիլի։ Իհարկե դա անհրաժեշտ է կատարել գիտակցված։read more »

Ծովային բեռնափոխադրումների հիմանկան կաննոները
05.04.2020
read more »

Company Profile

Request a quote

Send request
© Created by